กลยุทธ์สู่ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

Digtail Transformation - Trading

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วนธุรกิจ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงบริการ

ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) คือ ธุรกิจที่ซื้อมาขายไปสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยธุรกิจซื้อมาขายไปจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยธุรกิจซื้อมาขายไปจะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ แล้วนำมาขายให้กับลูกค้า และธุรกิจซื้อมาขายไปจะรับส่วนต่างราคาระหว่างราคาซื้อและราคาขายเป็นกำไร

ลักษณะของธุรกิจซื้อมาขายไป ได้แก่

 • ธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ธุรกิจซื้อมาขายไปจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
 • ธุรกิจซื้อมาขายไปจะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ แล้วนำมาขายให้กับลูกค้า
 • ธุรกิจซื้อมาขายไปจะรับส่วนต่างราคาระหว่างราคาซื้อและราคาขายเป็นกำไร

ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ธุรกิจค้าปลีก (Retail) เป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง
 • ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) เป็นธุรกิจที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ แล้วนำมาขายให้กับธุรกิจค้าปลีก
 • ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Distributor) เป็นธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ และธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจค้าส่ง
 • ธุรกิจนำเข้า (Import) เป็นธุรกิจที่นำเข้าสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทย
 • ธุรกิจส่งออก (Export) เป็นธุรกิจที่ส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทยไปจำหน่ายต่างประเทศ

ธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ และผู้บริโภค ธุรกิจซื้อมาขายไปช่วยให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น ๆ สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่หลากหลายมากขึ้น ธุรกิจซื้อมาขายไปยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากธุรกิจซื้อมาขายไปทำให้เกิดการจ้างงานและการลงทุน

คาดการณ์ว่าในปี 2565 การลงทุนด้าน Digital Transformation จะสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ [Gartner]

ธุรกิจที่ดำเนินการ Digital Transformation ประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ไม่มีการแปลงดิจิทัลถึง 2.5 เท่า [McKinsey]

ประโยชน์ของ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

อย่างที่ได้กล่าวไว้ Digital transformation เป็นกระบวนการที่ธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้น ธุรกิจซื้อมาขายไป ก็ได้รับประโยชน์ของ digital transformation เช่นกัน ดังนี้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจ: เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยธุรกิจซื้อมาขายไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดซื้อ การขนส่ง การจัดเก็บ และการขาย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อติดตามสต็อกสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ: ช่วยให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้หลายวิธี เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า
 • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: ช่วยธุรกิจซื้อมาขายไปปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในหลาย ๆ ด้าน เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และสามารถรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิต
 • เพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจ: ช่วยให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเพิ่มยอดขายและรายได้ได้หลายวิธี เช่น เพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ และรักษาลูกค้าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถใช้โฆษณาออนไลน์เพื่อเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ และสามารถใช้โปรแกรมความภักดีเพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ: ช่วยให้ธุรกิจซื้อมาขายไปเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้หลายวิธี เช่น เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ เช่น ตลาดออนไลน์ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า

โดยรวมแล้ว ประโยชน์ของ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นมีมากมาย ธุรกิจซื้อมาขายไปที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจที่ดำเนินการ Digital Transformation สามารถเพิ่มรายได้ได้ 20-25% [Bain & Company]

ธุรกิจที่ดำเนินการ Digital Transformation สามารถลดต้นทุนได้ 10-15% [Deloitte]

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป?

เทคโนโลยีดิจิทัลมีมากมายที่สามารถใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป เทคโนโลยีบางประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

 • คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) : คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นบริการที่อนุญาตให้ธุรกิจเข้าถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลได้ผ่านอินเทอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้งสามารถช่วยธุรกิจลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่น
 • ปัญญาประดิษฐ์ (AI): AI เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดและทำงานได้เหมือนมนุษย์ AI สามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • บล็อกเชน (Blockchain): บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส บล็อกเชนสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน การลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • Internet of Thing (IoT): IoT เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันที่สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ IoT สามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย
 • โมบายล์เทคโนโลยี (Mobile Technology): โมบายล์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ โมบายล์เทคโนโลยีสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงการบริการลูกค้า การเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขาย
 • โซเชียลมีเดีย (Social Media): โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โซเชียลมีเดียสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มยอดขาย และปรับปรุงการบริการลูกค้า

เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้สามารถช่วยธุรกิจซื้อมาขายไปปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า ธุรกิจซื้อมาขายไปที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

ERP กับ Digital Transformation ในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นระบบซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ERP สามารถช่วยธุรกิจในการจัดการข้อมูลการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการบัญชี และการจัดการทรัพยากรบุคคล

ERP เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Digital Transformation เนื่องจาก ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Digital Transformation ของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ต่อไปนี้คือประโยชน์บางประการของการใช้ ERP สำหรับ Digital Transformation ในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading):

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ: สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยอัตโนมัติและรวมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยอัตโนมัติและรวมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิต
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้า: สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นแก่พนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ลดต้นทุน: สามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนโดยอัตโนมัติและรวมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ: สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นแก่ผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

โดยรวมแล้ว ERP เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Digital Transformation ของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

CRM กับ Digital Transformation ในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถทำได้โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ ความต้องการของลูกค้า และข้อมูลติดต่อของลูกค้า จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า การตลาด และการขาย

CRM เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Digital Transformation เนื่องจาก CRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Digital Transformation ของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ต่อไปนี้คือประโยชน์บางประการของการใช้ CRM สำหรับ Digital Transformation:

 • ปรับปรุงการบริการลูกค้า: CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นแก่พนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • เพิ่มยอดขาย: CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายโดยช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจได้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดเป้าหมายการตลาดและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดต้นทุน: CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนโดยอัตโนมัติและรวมกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ: CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นแก่ผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

โดยรวมแล้ว CRM เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Digital Transformation ของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ตัวอย่างของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation:

 • Amazon: Amazon เป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก Amazon ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า Amazon ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามสต็อกสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Amazon ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน
 • Alibaba: Alibaba เป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Alibaba ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า Alibaba ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามสต็อกสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Alibaba ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน
 • Netflix: Netflix เป็นบริษัทสตรีมมิ่งวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก Netflix ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า Netflix ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดเก็บและส่งมอบวิดีโอไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Netflix ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน
 • Uber: Uber เป็นบริษัทขนส่งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Uber ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า Uber ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจับคู่คนขับกับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Uber ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน
 • Lyft: Lyft เป็นบริษัทขนส่งออนไลน์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก Lyft ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า Lyft ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจับคู่คนขับกับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Lyft ยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูล การบริการลูกค้า และการชำระเงิน

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจซื้อมาขายไปที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

Espressoman
กรณีศึกษาของ Espressoman ผู้นำในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟครบวงจร สู่ Digital Transformation

ขั้นตอนในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป:

 1. กำหนดเป้าหมายของ Digital Transformation: ขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายของ Digital Transformation ว่าต้องการบรรลุอะไร เช่น ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสบการณ์ของลูกค้า ยอดขาย และรายได้ ฯลฯ
 2. ประเมินความพร้อมของธุรกิจ: ขั้นตอนที่สองคือการประเมินความพร้อมของธุรกิจว่าพร้อมสำหรับ Digital Transformation หรือไม่ เช่น มีเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นหรือไม่ มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นหรือไม่ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ฯลฯ
 3. เลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม: ขั้นตอนที่สามคือเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความพร้อมของธุรกิจ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) โมบายล์เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
 4. พัฒนาแผนการดำเนินการ: ขั้นตอนที่สี่คือพัฒนาแผนการดำเนินการ Digital Transformation ซึ่งควรรวมถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ แผนการสื่อสาร แผนการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ
 5. ดำเนินการตามแผน: ขั้นตอนที่ห้าคือดำเนินการตามแผน Digital Transformation โดยควรมีการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ
 6. ปรับแผนตามความเหมาะสม: ขั้นตอนที่หกคือปรับแผน Digital Transformation ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และผลลัพธ์ที่ประเมินได้

Digital Transformation เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ธุรกิจควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

อุปสรรคในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ต่อไปนี้คืออุปสรรคในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading):

 • ต้นทุน: Digital Transformation อาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกอบรมพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
 • ความท้าทายด้านเทคโนโลยี: ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยี เช่น การเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม การติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ความท้าทายด้านบุคลากร: ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านบุคลากร เช่น การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดการความกังวลของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
 • ความท้าทายด้านวัฒนธรรมองค์กร: ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง จัดการความกังวลของพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมใน Digital Transformation

ธุรกิจควรตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้และวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ ธุรกิจที่วางแผนอย่างรอบคอบและมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในDigital Transformation

แนวทางในการเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป(Trading)

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินการ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป:

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถของธุรกิจ: ธุรกิจควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถของธุรกิจ เช่น ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสบการณ์ของลูกค้า ยอดขาย และรายได้ ฯลฯ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินการ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม: ธุรกิจควรเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความพร้อมของธุรกิจ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน อินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) โมบายล์เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย ฯลฯ การเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของ Digital Transformation ได้
 • พัฒนาแผนการดำเนินการที่ครอบคลุมและรอบคอบ: ธุรกิจควรพัฒนาแผนการดำเนินการ Digital Transformation ที่ครอบคลุมและรอบคอบ ซึ่งควรรวมถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ แผนการสื่อสาร แผนการจัดการความเสี่ยง ฯลฯ แผนการดำเนินการที่ครอบคลุมและรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารแผนการดำเนินการกับพนักงานและผู้บริหาร: ธุรกิจควรสื่อสารแผนการดำเนินการ Digital Transformation กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ Digital Transformation และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Digital Transformation การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของ Digital Transformation ได้
 • มอบหมายความรับผิดชอบให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง: ธุรกิจควรมอบหมายความรับผิดชอบให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ Digital Transformation เพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการ Digital Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของ Digital Transformation ได้
 • ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินการ Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง: ธุรกิจควรประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินการ Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงและปรับแผน Digital Transformation ตามความเหมาะสม การประเมินผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของ Digital Transformation ได้

Digital Transformation เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ธุรกิจควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

อนาคตของ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

อนาคตของ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นสดใส ธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

ต่อไปนี้คือแนวโน้มของ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า:

 • การเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI): AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจซื้อมาขายไป AI สามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
 • การเพิ่มขึ้นของบล็อกเชน: บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส บล็อกเชนสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน การลดต้นทุน และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • การเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT): IoT เป็นเครือข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันที่สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ IoT สามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัย
 • การเพิ่มขึ้นของโมบายล์เทคโนโลยี: โมบายล์เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ โมบายล์เทคโนโลยีสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงการบริการลูกค้า การเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขาย
 • การเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดีย: โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โซเชียลมีเดียสามารถช่วยธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มยอดขาย และปรับปรุงการบริการลูกค้า

ธุรกิจควรตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้และวางแผนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One ระบบ ERP & CRM ที่ช่วยชับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่ Digital Transformation สามารถติดต่อได้ที่

Sundae Solutions Co., Ltd.

T| +6626348899  E| sales@sundae.co.th

W| https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share