การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต

Data Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร

Gartner: 90% ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในปี 2022
McKinsey: ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 20-25%
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อธุรกิจ ได้แก่
 • ปรับปรุงการตัดสินใจ: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มตลาด และประสิทธิภาพของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจเกี่ยวกับราคาสินค้า กลยุทธ์การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพโดยระบุจุดบกพร่องและพื้นที่ที่สามารถใช้การปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุกระบวนการที่ล่าช้า ต้นทุนที่สูง และทรัพยากรที่สูญเปล่า
 • เพิ่มผลกำไร: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มผลกำไรโดยระบุโอกาสในการทำกำไรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และลูกค้าใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจในด้านต่างๆ ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไรได้

Forbes: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเงินได้ 10-15%
IDC: ตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วโลกจะถึง 274.3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2023
Statista: 70% ของธุรกิจที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานว่าได้ปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ

รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

 • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics): เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่สุด ซึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อมูลในอดีต ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงพรรณนาสามารถใช้ในการอธิบายยอดขายของธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้า และประสิทธิภาพของพนักงาน
 • การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics): เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยสามารถใช้เพื่อระบุสาเหตุของยอดขายที่ลดลง พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และประสิทธิภาพของพนักงานที่ลดลง
 • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics): เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ยอดขาย พฤติกรรมของลูกค้า และประสิทธิภาพของพนักงานในอนาคต
 • การวิเคราะห์เชิงกำหนด (Prescriptive Analytics): เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงกำหนดสามารถใช้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงพฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน

Data Canvas

Data Canvas เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจในด้านต่างๆ ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก Data Canvas สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไรได้

Data Canvas คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดและดำเนินการกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์: ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจหนึ่งอาจต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ธุรกิจอื่นอาจต้องการใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และธุรกิจอื่นอาจต้องการใช้เพื่อเพิ่มผลกำไร
 2. รวบรวมข้อมูล: ขั้นตอนที่สองคือรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแบบสำรวจ
 3. วิเคราะห์ข้อมูล: ขั้นตอนที่สามคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การวิเคราะห์อาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น สถิติ ปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง
 4. ดำเนินการตามผลลัพธ์: ขั้นตอนที่สี่คือดำเนินการตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการอาจรวมถึงการปรับปรุงการตัดสินใจ ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือเพิ่มผลกำไร

Data Canvas เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดและดำเนินการกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ Data Canvas ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และดำเนินการตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างการใช้ Data Canvas มีดังนี้

 • ธุรกิจค้าปลีกต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ธุรกิจสามารถใช้ Data Canvas เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ต้องการทราบโปรโมชั่นประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มยอดขาย รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลยอดขาย ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น พบว่าโปรโมชั่นลดราคา 50% มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มยอดขาย จากนั้นธุรกิจสามารถดำเนินการตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพิ่มจำนวนโปรโมชั่นลดราคา 50%
 • ธุรกิจโรงพยาบาลต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ธุรกิจสามารถใช้ Data Canvas เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ต้องการทราบวิธีใดที่จะช่วยพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลการฝึกอบรม และข้อมูลประสิทธิภาพ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น พบว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นธุรกิจสามารถดำเนินการตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ให้กับพนักงาน
 • ธุรกิจประกันต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลกำไร ธุรกิจสามารถใช้ Data Canvas เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ต้องการทราบวิธีใดที่จะช่วยเพิ่มผลกำไร รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประวัติการเรียกร้อง ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น พบว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มที่จะยื่นเรื่องเรียกร้องมากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น จากนั้นธุรกิจสามารถดำเนินการตามผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้ากลุ่มนั้น
MIT Sloan Management Review: 84% ของธุรกิจที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานว่าได้ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
Harvard Business Review: 71% ของธุรกิจที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานว่าได้ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อนได้ ต่อไปนี้คือความท้าทายทั่วไปบางประการที่อาจพบได้:

 • ความท้าทายในการรวบรวมข้อมูล: สิ่งสำคัญคือต้องรวบรวมข้อมูลคุณภาพสูงและปริมาณเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากข้อมูลอาจอยู่ในแหล่งต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ และอาจไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย
 • ความท้าทายในการทำความสะอาดข้อมูล: ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด การกำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง และทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน
 • ความท้าทายในการเลือกเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม: มีเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ มากมายที่สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมกับข้อมูลและคำถามที่ต้องการตอบ
 • ความท้าทายในการตีความผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลอาจซับซ้อนและยากต่อการตีความ สิ่งสำคัญคือต้องตีความผลลัพธ์อย่างรอบคอบและสื่อสารผลลัพธ์กับผู้อื่นในวิธีที่เข้าใจง่าย
 • ความท้าทายในการดำเนินการตามผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลควรนำไปใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจ สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากอาจต้องใช้การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการหรือโครงสร้างขององค์กร

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจ ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร

บทสรุป

บทสรุปของบทสนทนาของเราคือการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร

ความท้าทายทั่วไปบางประการของโครงการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความท้าทายในการรวบรวมข้อมูล ความท้าทายในการทำความสะอาดข้อมูล ความท้าทายในการเลือกเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม ความท้าทายในการตีความผลลัพธ์ และ ความท้าทายในการดำเนินการตามผลลัพธ์

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจ ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

Sundae Solutions Co., Ltd.

T| +6626348899  E| sales@sundae.co.th

W| https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share