การตลาด 5.0: การตลาดยุคใหม่ที่ผสมผสานความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยี

Marketing_5_0

Philip Kotler และ Hermawan Kartajaya เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการตลาด 5.0 พวกเขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Marketing 5.0: Technology for Humanity” ซึ่งอธิบายแนวคิดการตลาด 5.0 ไว้อย่างละเอียด

Marketing 5.0 เป็นการตลาดที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้บริโภค การตลาด 5.0 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลและทางเลือกมากขึ้น การตลาด 5.0 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

Marketing 5.0 มี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 1. Data-driven marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อาศัยข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาด ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยนักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น ข้อมูลยังสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 2. Agile marketing การตลาดที่ยืดหยุ่น จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์
 3. Predictive marketing การตลาดที่คาดการณ์ได้ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการในอนาคตได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้
 4. Contextual marketing การตลาดที่เฉพาะเจาะจง จะต้องสามารถนำเสนอเนื้อหาและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนได้ จึงต้องอาศัยข้อมูลเพื่อเข้าใจบริบทของผู้บริโภค เช่น ความสนใจ พฤติกรรม และตำแหน่งที่ตั้ง
 5. Augmented marketing การตลาดที่เสริมสร้างประสบการณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้ เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงและน่าประทับใจยิ่งขึ้น

Marketing 5.0 เป็นการตลาดที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยี การตลาด 5.0 มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า การตลาด 5.0 เป็นการตลาดที่จะช่วยธุรกิจสร้างการเติบโตและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

การตลาด 5.0 มีความสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล เนื่องจากจะช่วยธุรกิจสร้างการเติบโตและประสบความสำเร็จได้หลายประการ ได้แก่

 • สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า  ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยี การตลาด 5.0 มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า  มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า การตลาด 5.0 อาศัยข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
 • เพิ่มยอดขายและรายได้ สามารถใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการในอนาคตได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ
 • สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง  มุ่งสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การตลาด 5.0 อาศัยข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

ตัวอย่างจริงของธุรกิจที่ใช้การตลาด 5.0:

 • Nike ใช้การตลาด 5.0 เพื่อนำเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งที่เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าแต่ละคน Nike รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ จากนั้น Nike จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน Nike ยังใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
 • Nestlé ใช้การตลาด 5.0 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า Nestlé รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ จากนั้น Nestlé จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งอีเมล์และข้อความแจ้งเตือนถึงลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน Nestlé ยังใช้เทคโนโลยี AI เพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • P&G ใช้การตลาด 5.0 เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า P&G รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ จากนั้น P&G จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย P&G ยังใช้เทคโนโลยี AI เพื่อติดตามผลและวัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการตลาด 5.0 ดังนี้

 • ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ การตลาด 5.0 อาศัยข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาด ธุรกิจจึงต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาด ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ การตลาด 5.0 ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ ธุรกิจจึงต้องสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ธุรกิจยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมจริงและน่าประทับใจยิ่งขึ้น
 • มีความยืดหยุ่นสูง การตลาด 5.0 จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ธุรกิจจึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์
 • สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การตลาด 5.0 มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ธุรกิจจึงต้องสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยรวมแล้ว ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการตลาด 5.0 ดังนี้ ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ มีความยืดหยุ่นสูง และสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

Freshworks---CX

Freshworks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ประกอบด้วยโซลูชันต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่การบริการลูกค้าไปจนถึงการขายไปจนถึงการตลาด โซลูชันของ Freshworks ช่วยให้ธุรกิจสามารถ:

 • ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเหล่านั้น

 • รักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อ

 • เพิ่มยอดขายและผลกำไร

โซลูชันของ Freshworks นั้นใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้งานได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Freshworks ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในทุกขั้นตอนของการใช้งาน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเฉพาะของวิธีที่ Freshworks สามารถช่วยธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้:

 • บริการลูกค้า: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshdesk, Freshservice และ Freshcaller โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการคำขอของลูกค้าได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และแชทสด

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshmarketer และ Freshsales โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการท่องเว็บ และความคิดเห็น ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

 • รักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อ: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจรักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshchat และ Freshsocial โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แชทสด โซเชียลมีเดีย และอีเมล การโต้ตอบเหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและกระตุ้นให้พวกเขาบอกต่อประสบการณ์ที่ดีของแบรนด์

 • เพิ่มยอดขายและผลกำไร: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายและผลกำไรด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshsalesและ Freshmarketer โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามโอกาสการขาย ปิดการขาย และสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โซลูชันเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรของธุรกิจ

โดยรวมแล้ว Freshworks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ โซลูชันของ Freshworks นั้นใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้งานได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Freshworks ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในทุกขั้นตอนของการใช้งาน

สอบถามเกี่ยวกับการนำ Freshworks มาใช้กับ Customer Experience ติดต่อ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th

Share