ซันเด โซลูชันส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110-4-1:2018

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการวางระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ โดยมีใช้การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & Software Implementation) ด้วยกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้วยมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะผลักดันให้ ซันเด โซลูชันส์ มีกระบวนการพัฒนาและการบริหารที่ชัดเจนและครอบคลุมการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน เกิดการสร้างความสำเร็จด้วยการบริหารความเสี่ยงและสร้างกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างชัดเจนตามกระบวนการฯที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกระบวนการมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จาก SGS (Thailand) Limited บริษัทชั้นนำด้านการทดสอบมาตรฐานและฝึกอบรมจากสวิตเซอร์แลนด์ ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ISO/IEC 29110 หรือ Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) standards เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่มีขนาดเล็กโดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 25 คน

 

(อ้างอิง : เอกสารประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ISO/IEC 29110; http://www.center4vse.net)

(Source : Sundae Solutions)

Share