การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพด้วย SAP Business One

SAP Business One - Inventory

การบริหารคลังสินค้าด้วย SAP Business One ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการจัดเก็บสินค้า ควบคุมสินค้าคงคลัง และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ เพราะระบบ SAP B1 มีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การติดตามสินค้าคงคลัง รวมถึงการรายงาน

ฟังก์ชันหลักของการบริหารคลังสินค้าด้วย SAP Business One

  • การรับเข้าสินค้า เช่น ข้อมูลสินค้า ปริมาณสินค้า ข้อมูลผู้ส่งมอบ ข้อมูลใบสั่งซื้อ เป็นต้น
  • การจัดเก็บสินค้า ช่วยธุรกิจในการวางแผนการจัดเก็บสินค้า กำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า และติดตามสถานะการจัดเก็บสินค้าได้
  • การเบิกจ่ายสินค้า ช่วยบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้า เช่น ข้อมูลสินค้า ปริมาณสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลใบสั่งซื้อ เป็นต้น
  • การติดตามสินค้าคงคลัง สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง สถานะสินค้าคงคลัง และมูลค่าสินค้าคงคลังได้
  • การรายงาน เช่น รายงานสินค้าคงคลัง รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า รายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ประโยชน์ของการบริหารคลังสินค้าด้วย SAP Business One

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำในการจัดการคลังสินค้า
  • ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถติดตามปริมาณสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ป้องกันสินค้าขาด หรือสินค้าล้นสต็อก
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างละเอียด ป้องกันสินค้าสูญหาย
  • ลดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้า เช่น ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ต้นทุนในการจัดซื้อ และลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าได้
SAP Business One Analytics

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ | https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share