Insider สำหรับธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยธุรกิจค้าปลีกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

ธุรกิจค้าปลีกสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่จำหน่าย เช่น

  • ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
  • ค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง ได้แก่ ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายยา เป็นต้น
  • ค้าปลีกสินค้าบริการ ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด เป็นต้น

ธุรกิจค้าปลีกมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน และภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้กับผู้บริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(Source : Insider)

Share