Customer Referral Program 2021

เงื่อนไขอื่นๆ 

  • เพื่อนที่แนะนำและอยู่เกณฑ์พิจารณา หมายถึง เพื่อนที่แนะนำจะต้องมีความสนใจในบริการของบริษัทฯ จริงและบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการนำเสนอ สาธิตและสามารถที่จะให้บริการได้จริง 
  • มูลค่าของใบสั่งซื้อที่ได้รับจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องได้รับใบสั่งซื้อก่อนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • โซลูชั่นและบริการที่อยู่โครงการนี้ ได้แก่  Sage CRM, Sage ERP, SAP Business One, Bitrix 24, QlikView, Contact Center และ Web Application Development เท่านั้น ถ้าหากนอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับพิจารณาจากบริษัทฯ ก่อน
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • ของกำนัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตร 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรเป็นหลักฐานในการคำนวนภาษี (ถ้ามี)
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความชำรุดและเสียหายของสินค้ากำนัล
  • ราคาของสินค้ากำนัลที่ปรากฏเป็นราคาโดยประมาณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางรายการ บริษัทฯ ยินดีที่จะมอบสินค้ากำนัลรุ่นใหม่ล่าสุด ณ ขณะนั้น ภายในมูลค่าที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 0 26348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th

(Source : Sundae Solutions)

Share