Bitrix24 Tasks & Projects เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

Bitrix24 Tasks & Projects เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

Bitrix24 Tasks & Projects

ชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Bitrix24 Tasks & Projects ประกอบด้วยฟีเจอร์หลักๆ ดังนี้

  • การจัดการงาน : พนักงานสามารถสร้างงาน กำหนดเวลางาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของงานได้
  • การจัดการโครงการ : ธุรกิจสามารถสร้างโครงการ กำหนดแผนงานโครงการ และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
  • การทำงานร่วมกัน : พนักงานสามารถทำงานร่วมกันบนงานและโครงการเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bitrix24 Tasks & Projects รองรับวิธีการจัดการงานและโครงการหลากหลายวิธี เช่น

  • Kanban : พนักงานสามารถจัดเรียงงานบนกระดาน Kanban เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของงานได้อย่างรวดเร็ว
  • Gantt chart : พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการบน Gantt chart
  • Milestones : ธุรกิจสามารถกำหนด Milestones เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของโครงการ

ประโยชน์ของการใช้ Bitrix24 Tasks & Projects มีดังนี้

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Bitrix24 Tasks & Projects ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยช่วยให้พนักงานสามารถจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงการสื่อสาร Bitrix24 Tasks & Projects ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงาน โดยช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันบนงานและโครงการเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงความโปร่งใส Bitrix24 Tasks & Projects ช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของงานและโครงการ โดยช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมของงานและโครงการได้

Bitrix24 Tasks & Projects เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(Source : Bitrix24)

Share