Consultants | CRM Software

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Department: CRM Solutions
Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • การใช้งานแอปพลิเคชัน CRM และ Contact Center ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการ การออกแบบโฟลว์ธุรกิจ การวิเคราะห์ช่องว่าง การเตรียมการปรับแต่ง การย้ายข้อมูล การเตรียมคู่มือผู้ใช้ การฝึกอบรม และอื่นๆ
  • ดำเนินโครงการคณะ
  • ช่วยงานขายสาธิตและให้คำปรึกษาเป็นบางครั้ง

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา MIS, Computer Science, Business Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ (โปรแกรม CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ความรู้เกี่ยวกับ CRM
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
  • เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม