ระบบ ERP คืออะไร? (จบในคลิปเดียว)

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หรือ

“การบริหารทรัพยากรขององค์กร”

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบัญชี ฯลฯ ทำให้ข้อมูลไหลลื่น ทุกฝ่ายสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการมาใช้ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โมดูลต่างๆ ของระบบ ERP

1. โมดูลการจัดการทางการเงิน (Financial and Accounting)

 • บัญชี: บันทึกข้อมูลการเงินต่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย เงินเดือน ฯลฯ
 • บัญชีรับลูกหนี้: บริหารจัดการหนี้สินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • บัญชีจ่ายลูกหนี้: บริหารจัดการหนี้สินที่บริษัทต้องชำระ
 • ทรัพย์สินถาวร: บริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรขององค์กร เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ
 • ต้นทุนสินค้าคงคลัง: บริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง

2. โมดูลการขายและการตลาด (Sales and Marketing)

 • โอกาสทางการขาย: ติดตามโอกาสทางการขายต่างๆ
 • ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้า
 • ใบสั่งซื้อ: บริหารจัดการใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • การจัดส่ง: บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า
 • การตลาด: วางแผนและดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด

3. โมดูลการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

 • การจัดซื้อ: จัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
 • การจัดเก็บ: จัดเก็บสินค้าคงคลัง
 • การเบิกจ่าย: เบิกจ่ายสินค้าคงคลังไปยังฝ่ายผลิตหรือฝ่ายอื่นๆ
 • การติดตามสินค้าคงคลัง: ติดตามสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

4. โมดูลทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

 • ข้อมูลพนักงาน: บริหารจัดการข้อมูลพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ฯลฯ
 • เงินเดือน: คำนวณและจ่ายเงินเดือน
 • สวัสดิการ: บริหารจัดการสวัสดิการของพนักงาน
 • การประเมินผล: ประเมินผลการทำงานของพนักงาน
 • การฝึกอบรม: วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน

5. โมดูลการผลิต (Manufacturing)

 • การวางแผนการผลิต: วางแผนการผลิตสินค้า
 • การควบคุมการผลิต: ควบคุมกระบวนการผลิต
 • การจัดการคุณภาพ: ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
 • การบำรุงรักษา: บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

6. โมดูลอื่นๆ

 • โมดูล CRM: บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • โมดูลการจัดการโครงการ: บริหารจัดการโครงการ
 • โมดูล BI (Business Intelligence): วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

 • โมดูล ERP ที่มีในแต่ละระบบอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร
 • องค์กรสามารถเลือกซื้อเฉพาะโมดูลที่ต้องการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานโมดูล ERP

 • พนักงานขายสามารถดูข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ก่อนเสนอราคาให้ลูกค้า
 • ฝ่ายบัญชีสามารถดึงข้อมูลยอดขายจากระบบ CRM มาวิเคราะห์ผลประกอบการ
 • ฝ่ายผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงยอดขายและสินค้าคงคลัง

โดยรวมแล้ว ระบบ ERP ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ประโยชน์ของระบบ ERP ต่อองค์กร

 • ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • ป้องกันการทำงานซ้ำระหว่างหน่วยงาน 
 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น
 • มีมาตรฐานในความปลอดภัยของข้อมูล 
 • การอัปเดทข้อมูลแบบ Real-time ช่วยในการวิเคราะห์ที่หลากหลายมุมมอง 
 • ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ความสามารถหลักของระบบ ERP

 1. เชื่อมต่อการทำงานทั้งองค์กร (Enterprise-wide integration)
 2. การทำงานแบบ Real-time (หรือ almost real-time) 
 3. ฐานข้อมูลเดียว (A common database) 
 4. Interface รองรับการทำงานขององค์กร (Consistent look and feel)

รูปแบบของระบบ ERP

 1. ERP ในรูปแบบ On-Premise
 2. ERP ในรูปแบบ Cloud

ค่าใช้จ่ายของระบบ ERP ประมาณเท่าไหร่?

 1. ค่าใช้จ่ายจากการวางระบบ
 • ซอฟต์แวร์ ERP แบบซื้อขาดและแบบ Subscription
 • ฮารด์แวร์ หรือ คลาวด์
 • บริการวางระบบ ที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ติดตั้ง อบรม พัฒนาโปรแกรมเสริม รายงาน บริการช่วยเหลือ เป็นต้น
 1. ค่าใช้จ่ายซ้อนเร้น
 • กระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • การจัดการข้อมูล Migration
 • การเชื่อมต่อระบบต่างๆ

สาเหตุในความล้มเหลวของระบบ ERP

 1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
 2. การเลือกซอฟต์แวร์ระบบ ERP
 3. การต่อต้านของพนักงานในองค์กร
SAP Business One

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  SAP Business One ติดต่อได้ที่:

Sundae Solutions Co., Ltd.

T| +6626348899  E| sales@sundae.co.th

W| https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share