ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี e-Tax Invoice และ Receipt

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 1 ใน 5 โครงการของแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่พัฒนามาจากการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร ที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่รองรับ การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กรมสรรพากรกำลังดำเนินการเสนอตามลำดับ ขั้นตอน โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เมื่อต้องมีการถ่ายโอนข้อมูล ตลอดจนกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้งานข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

สำหรับคำจำกัดความของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) อธิบายได้ดังนี้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) หมายถึง ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานแสดงการรับชำระเงิน ที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

โดยผู้ประกอบการแค่เตรียมความพร้อมในด้าน อุปกรณ์ (Hardware) และระบบสื่อสาร (Internet) เพื่อการจัดทำ ใบกำ กับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีช่องทางการจัดทำ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความพร้อมและขีดความสามารถทาง เทคโนโลยีและขนาดของกิจการ ที่มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ได้แก่

  1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบ Host to Host เป็น ช่องทางการนำส่งข้อมูลสำ หรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีข้อมูลจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการ สามารถเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรโดยตรงและนำส่งข้อมูล ให้แก่กรมสรรพากรตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด
  2. การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Service Provider เป็น ช่องทางการนำส่งข้อมูลสำ หรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่มีข้อมูลจำนวนไม่มาก โดยผู้ประกอบการ สามารถใช้บริการของ Service Provider ซึ่งจะให้บริการ จัดทำ ข้อมูลของผู้ประกอบการให้อยู่ในรูปแบบที่ กรมสรรพากรกำหนดและนำ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ กรมสรรพากร

  3. การถ่ายโอนข้อมูลโดยการ Upload เป็น ช่องทางการนำส่งข้อมูลสำ หรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยผู้ประกอบการสามารถ Upload ข้อมูลเข้าระบบของ กรมสรรพากรโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
  4. การจัดส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เป็นช่องทางการนำ ส่งข้อมูลสำ หรับผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก โดยผู้ประกอบการสามารถจัดทำ ใบกำกับภาษี และใบรับบน Web Portal ของกรมสรรพากรและนำส่ง ใบกำกับภาษีและใบรับดังกล่าวให้แก่ลูกค้า สำ หรับผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมจัดทำและนำส่ง e-Tax Invoice และ e-Receipt ผ่าน 4 ช่องทางข้างต้น สามารถส่งใบกำกับภาษีผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลาง (Simple Centrally Signed Email) ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำ นักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำ นักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ให้ผู้ซื้อ และผู้ขายสามารถจัดส่งใบกำ กับภาษีทาง e-mail ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  • ผู้ประกอบการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอน ที่ลดลง โดยขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะมีการลงลายมือชื่อเดียว ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้อง เสียค่าบริการในการใช้บริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการมีหน้าที่สร้างข้อมูลการประทับรับรอง เวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Time-stamp Authority) บนไฟล์ ใบกำกับภาษีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  • ผู้ประกอบการจะมีภาระลดลงในการจัดเตรียม เอกสารเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เมื่อกรมสรรพากร ได้รับข้อมูลภาษีซื้อ ภาษีขายทางอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน แล้ว ระบบของกรมสรรพากรจะสามารถจัดทำ รายงาน ภาษีซื้อ รายงานภาษีขายได้โดยอัตโนมัติ (Electronic VAT Report) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บเอกสาร ได้สะดวกยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมระบบการนำส่งรายงานการทำ ธุรกรรมทางการเงินและระบบการนำส่งภาษี เมื่อมีการ ชำระเงินผ่าน e-Payment เมื่อผู้ประกอบการมีการชำระ เงินผ่าน e-Payment ธนาคารจะทำ หน้าที่เป็นตัวแทน ในการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ให้แก่กรมสรรพากร รวมทั้งแจ้งการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ถูกหักภาษีทราบ พร้อมนำ ส่งข้อมูลจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งจะทำ ให้ผู้ประกอบการไม่ต้องออก หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งภาษี และยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอีก ในการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเริ่มทดลองระบบได้ช่วงประมาณ เดือนมกราคม 2560 โดยจะให้ผู้ประกอบการแต่ละขนาด เข้าใช้ระบบทุกราย เริ่มจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลางเป็นลำดับแรก สำ หรับผู้ประกอบการ ขนาดเล็กจะให้เข้าใช้ระบบทุกรายเป็นลำดับถัดไป

ข้อมูลอ้างอิง :

  1. http://www.epayment.go.th
  2. http://www.rd.go.th/publish/38061.0.html

สนใจในระบบ Sundae eTax Invoice & Receipt สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด โทร 026348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th

Share