Omnichannel Customer Experience (CX)

ความคาดหวังของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าและเส้นทางของพวกเขา (Customer Journey) ปัจจุบันประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างในกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า ประสบการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบที่ลูกค้าได้รับจากช่องทางติดต่อลูกค้าหลายจุด (Multiple Touchpoint) คือสิ่งที่กำหนดแบรนด์ในขณะนี้

71% ของผู้ซื้อที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลในร้านค้ากล่าวว่า “สิ่งนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ไปแล้ว” ประสบการณ์ของลูกค้า Omnichannel Customer Experience (CX) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและพฤติกรรมของพวกเขาตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา กลยุทธ์? Omnichannel ที่แข็งแกร่งสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ถึง 89%

ดังนั้นธุรกิจจะวางแผนกลยุทธ์อย่างไรเพื่อมอบประสบการณ์ Omnichannel Customer Experience (CX) ที่เหนือกว่า?

(Source : Sundae Solutions))

Share