IT กับการฟื้นฟูองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม SME (Oxford Economics)

SAP มอบหมายการศึกษาวิจัยจาก Oxford Economics เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความท้าทาย และวุฒิภาวะทางดิจิทัลของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง 2,000 แห่ง ใน 19 ประเทศ และพัฒนารายงานต่างๆ มากมายตามข้อมูล

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีที่ไอทีวางรากฐานสำหรับความยืดหยุ่นในระยะยาว เรียนรู้เกี่ยวกับลำดับความสำคัญและความท้าทาย และความสำคัญของไอทีต่อผลการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้าและพนักงาน