ซีอาร์เอ็มอย่างไรที่ผู้บริหารถึงซื้อ

In 2009, megavendors held almost two-thirds of business intelligence platform market share. But impatient business users increasingly turned to pure-play BI platforms, particularly those of small innovative vendors, to fill usability and time-to-value needs unmet by the larger vendor.

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

CRM มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

  • การรวบรวมข้อมูลลูกค้า: การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น
  • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า: การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
  • การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า: การใช้ข้อมูลลูกค้ามาปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การกำหนดเป้าหมายการขาย การปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสร้างแคมเปญการตลาด เป็นต้น

CRM มีประโยชน์ต่อธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

  • เพิ่มยอดขาย: CRM ช่วยธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า จึงสามารถกำหนดเป้าหมายการขายและปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
  • เพิ่มผลกำไร: CRM ช่วยธุรกิจลดต้นทุนด้านการตลาดและการขาย เช่น การลดจำนวนลูกค้าที่สูญเสียไป การลดจำนวนคำร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: CRM ช่วยธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น กระบวนการขาย กระบวนการให้บริการลูกค้า เป็นต้น
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า: CRM ช่วยธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้ประโยชน์จาก CRM เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

Share