เสริมศักยภาพทางการตลาดให้ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า สำหรับ AEC

เสริมศักยภาพทางการตลาดให้ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า สำหรับ AEC (Strengthen marketing techniques for contact center for AEC)

เอกสารประกอบการบรรยาย ในงาน Strengthen Your Business through Customer Service for AEC 2015 โดยคุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ที่จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556

AEC ย่อมาจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลัก ดังนี้

1. ตลาดและฐานการผลิตเดียว:

 • เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี
 • ลดอุปสรรคทางการค้า
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน:

 • พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน
 • ส่งเสริมนวัตกรรม
 • พัฒนาทักษะแรงงาน

3. การพัฒนาที่ยั่งยืน:

 • ลดช่องว่างการพัฒนา
 • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4. บทบาทในประชาคมโลก:

 • เพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • รักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

 • เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของอาเซียน
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • เพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปัจจุบัน อาเซียนกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดช่องว่างการพัฒนา และการเสริมสร้างความยั่งยืน

(Source : Sundae Solutions)

Share