การปรับองค์กรสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) ของ Adidas เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่

ธุรกิจวันนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันพฤติกรรมของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบริการจะต้องเริ่มจากการแปลงบริษัทสู่ดิจิตอล (Digital Transformation) เสียก่อน

กรณีศึกษาจริงนี้ของ Adidas ที่จะก้าวสู่การผลิตรองเท้ากีฬาเฉพาะบุคคล (Mass Personalization) ได้ จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Big Data, Machine Learning, Trend Analysis, Blockchain, AI ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น คุณจะทึ่งในความสามารถของเทคโนโลยีวันนี้จริงๆ

Digital Transformation หรือ การแปลงโฉมทางดิจิทัล

กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างครอบคลุม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โมเดลธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

องค์ประกอบสำคัญของ Digital Transformation:

  • เทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเทคโนโลยีที่นิยมใช้ ได้แก่ Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things (IoT)
  • กระบวนการทำงาน: การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  • โมเดลธุรกิจ: การคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ
  • วัฒนธรรมองค์กร: การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการเรียนรู้ และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

(Source : SAP)

Share