Articles

Article - Generative AI

Generative AI … เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก?

ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) คือ ปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้ากับธุรกิจ ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรกไปจนถึงการเลิกใช้งาน ประสบการณ์ของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ หรือแม้แต่การติดต่อแบบตัวต่อตัว ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ นำไปสู่การซื้อซ้ำ เพิ่มยอดขาย และสร้างการบอกต่อ

Read More
Digtail Transformation - Trading

กลยุทธ์สู่ Digital Transformation สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบการณ์ของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นได้ในทุกภาคส่วนธุรกิจ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงบริการ

Read More
ITSM ความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด

ITSM (IT Service Managment) ความจำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาด

การจัดการบริการไอที (ITSM - IT Service Management) คือชุดของกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและจัดการบริการไอทีที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ITSM ครอบคลุมทุกแง่มุมของการให้บริการไอที ตั้งแต่การกำหนดความต้องการทางธุรกิจไปจนถึงการมอบบริการแก่ผู้ใช้ปลายทาง ITSM ช่วยให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าบริการไอทีของตนมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย

Read More
ERP Digital Transformation

ERP เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Digital Transformation?

กระบวนการแปลงดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรมขององค์กร

Read More
Data Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปข้อมูล เพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำไร

Read More
Data-driven-Organization

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Organization): อนาคตของธุรกิจ

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven organization) คือองค์กรที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและกระบวนการต่างๆ องค์กรเหล่านี้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Read More