10 กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในปี 2019

ปี 2018 กำลังผ่านไป เรามาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปี 2019 สำหรับ 10 กลยุทธิ์ทางเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ นำเสนอโดย Gartner

Blockchain, artificial intelligence, empowered edge, privacy and ethics, quantum computing, immersive experiences, augmented analytics, autonomous things and digital twins

Gartner, Inc.: Navigating the Technology Landscape

Gartner, Inc. stands as a titan in the world of technology research and consulting. Founded in 1979, they’ve grown into a global force with over 15,000 employees, serving over 12,000 organizations across diverse industries. Their core mission: to empower businesses with the insights and guidance needed to thrive in the ever-evolving technology landscape.

Through extensive research and analysis, Gartner dissects various technology sectors, from artificial intelligence and cybersecurity to cloud computing and beyond. Their experts translate complex trends into actionable insights, delivered through diverse channels like consulting services, research reports, conferences, and online resources. Businesses leverage these insights to make informed decisions regarding technology investments and strategies.

Perhaps Gartner’s most recognizable tool is the Gartner Magic Quadrant. This framework evaluates vendors in specific technology markets, ranking them based on their “completeness of vision” and “ability to execute.” By consulting these quadrants, businesses gain valuable comparative analysis, aiding them in selecting the most suitable technology solutions for their needs.

In conclusion, Gartner, Inc. plays a crucial role in bridging the gap between cutting-edge technology and its practical application within businesses. By providing trusted research, insightful analysis, and expert guidance, they empower organizations to make informed decisions and navigate the ever-changing world of technology with confidence.

(Source : Gartner)

Share