Mobile Developer (iOS and Android)

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • ออกแบบ/พัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android
  • ช่วยขายสำหรับ presales
  • อื่นๆ ในกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุน

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมมัลติมีเดีย / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Android/iOS Application
  • มีความรู้ด้าน DBMS เชิงสัมพันธ์ (MS SQL, mySQL) และการเชื่อมต่อกับบริการ API หรือ Web Service เป็นอย่างดี
  • ตั้งใจทำงานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • มีความรับผิดชอบสูงและมีแรงจูงใจในตนเอง
  • ความสามารถในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีถือเป็นข้อได้เปรียบ