Thank you

เราขอขอบพระคุณในการแนะนำบริการของเราให้กับเพื่อนของคุณ เราจะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ธุรกิจของเพื่อนของคุณประสบความสำเร็จ อย่างที่คุณและธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จด้วยบริการของเรามาแล้ว

ในลำดับถัดไป

สำหรับคุณ

เราจะอีเมล์แจ้งรายละเอียดของโครงการและรายชื่อเพื่อนที่แนะนำ เพื่อการยืนยัน แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งความคืบหน้าในการนำเสนอบริการให้เพื่อนของคุณระยะๆ

สำหรับเพื่อนของคุณ:

เราจะอีเมล์และโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแนะนำบริการของเรา พร้อมทั้งเราความสำเร็จของคุณและธุรกิจของคุณที่ได้รับจากบริการของเรา

สุดท้ายนี้ เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณต่อไปในอนาคต

ด้วยความเคารพ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด