Omni-channel กับการบริหารธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่

Victor Club, ชั้น 3 อาคาร Sathorn Square - February 27, 2019

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก ธุรกิจจึงต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว
 
Omni-channel คือทางเลือกใหม่ที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญ เพื่อปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในสภาวะการแข่งขันสูงนี้ได้ โดยการเชื่อมต่อข้อมูล และการสื่อสารระหว่างออฟไลน์ และออนไลน์ ให้เป็นหนึ่งเดียวแบบไร้รอยต่อ (Seamless) เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง

27

When

Wednesday, February 27, 2019
13:30 - 16:30

What

งานสัมมนานี้ ท่านจะเข้าใจและอัพเดทกลยุทธ์ Omni-channel สำหรับ ปี พ.ศ. 2562 การนำไปใช้จริงในธุรกิจด้วยโซลูชั่นของ CitiXSys (iVend Retail) และกรณีศึกษาจากทั่วโลก

Where

Victor Club, ชั้น 3 อาคาร Sathorn Square

Agenda

13:30-14:00 ลงทะเบียนและเปิดงานต้อนรับ
14:00-14.45 Omni-channel กับการบริหารธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่
14:45-15:30 กลยุทธ์ Omni-channel ด้วย iVend Retail 
15:30-16:00 สาธิตการใช้งานจริงของ iVend Retail
16:00-16:30 Q&A